خدمات پس از فروش

در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﻮب ﻓﻨﻰ در اﺛﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدى و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد.

هرﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ در اﺛﺮ ﺿﺮب ﺧﻮردﮔﻰ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف، دﺳﺘﮑﺎرى اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، ﺣﻮادث و ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اى ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل آن ﻣﺨﺪوش و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ هاى ﭘﺎرﭼﻪ اى ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪارى و ﺷﺘﺸﻮى آن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺳﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.  

ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ(ﮔﺎراﻧﺘﻰ) ﮐﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور 3 سال می باشد .

ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

هنگام ﻣﺮاﺟﻌﻪ همراه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﺎ در نگهدارى ﮐﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺪون  ﮐﺎرت گارانتی هیچ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اراﺋﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﺮدد.

فرم ارسال گارانتی

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY